قرار عاشقییعنی بروی بنشینی یک گو

 قرار عاشقییعنی بروی بنشینی یک گو

قرار عاشقی
یعنی بروی بنشینی یک گوشه ی صحن گوهر شاد
محو گنبد طلای آقا بشی
بعد هی ذکر یا رئوف بگویی ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟