سوال:می خواستم بدانم که چه زم

سوال:
می خواستم بدانم که چه زمانی است که مرد نظر زنش را به نظر خود ترجیح داده ودر همه ی مسائل اول نظر زنش برای او اهمیت پیدا می کند وسعی می کند نظر او را جویا شود. این اتفاق در زندگی چه زمانی رخ می دهد؟ ممنون از راهنمایی های شما

پاسخ:
سئوالتان از ریشه غلط است و نوعی خودخواهی و خودرایی و میل به سلطه در آن مخفی ست فرض کنید این سئوال را مرد پرسیده باشد ، آنوقت ترجمه شما از آن چیست ؟ آیا مردی را نمی بینید که دنبال احاطه و سلطه بر زن است و خیال می کند روش و تکنیکی دارد که باید به آن دست پیدا کند؟! می بینید که آنچه اشکال است انگیزه و میل به این نتیجه است که مانع جدی در مسیر انجام یک زندگی با ارزش زوجیت است . در زوجیت زن و مرد بجای آنکه دنبال تسخیر دیگری و احاطه بر همسر باشند ،‌ می دانند زندگی شان روبروی هم نیست که بخواهند یکی مسلط و دیگری تحت سلطه باشد ، زندگی ،‌ انجام یک کار مشترک است که مرد و زن را در کنار هم و برای هم ،‌ در مسیر ارتقاء و تعالی زندگی قرار می دهد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟