آفت سخن: دروغآفت علم: فراموشیآف

آفت سخن: دروغآفت علم: فراموشیآف

آفت سخن: دروغ
آفت علم: فراموشی
آفت حلم: بی خردی
آفت عبادت: سستی
آفت شجاعت: ظلم
آفت سخاوت: منت
آفت جمال: کبر
آفت خوش طبعی: لاف زدن


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟