زندگی خانمها چهار مرحله دارد ...... !<

زندگی خانمها چهار مرحله دارد ...... !
١ - كودكی
٢ - جوانی
٣ - اصلاً تكون نخوردی
٤ - چقد خوب موندی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟