سوال:میخواستم در مورد تعداد دفعات

سوال:
میخواستم در مورد تعداد دفعات انزال بپرسم آیا دفعات مکرر مثلا هرشب نزدیکی کردن و به انزال رسیدن ازلحاظ روحی و عاطفی زیان دارد؟

پاسخ:
انزال به علت ایجاد آثاری در جسم و روان فرد مثل هر فعالیت دیگری می تواند مفید یا مضر باشد یکی از لوازم مورد توجه در مجامعت جنسی رعایت حد اعتدال در آن است مناسب است تعداد مجامعت های جنسی در مرد به طور میانگین از 2 تا 3 نوبت در هفته تجاوز نکند.
البته این مناسب است مقید به دو شرط است :
1 - یکی اینکه فاصله گذاری ضروری نیست و میانگین مهم است ( یعنی سه بارش می تواند پشت سر هم باشد )
2 - به شرایط فردی افراد هم توجه شود . افراد در میزان تمایل و قابلیت جنسی یکسان نیستند . مثلا ممکن است برای مردی هرشب هم کم بنظر برسد و برای مرد دیگری یکبار در ماه هم زیاد محسوب شود . که این تفاوتها به عوامل متعددی از جمله وضعیت هورمونی افراد مربوط می شود.
لذا کار درست این است که : از وادارسازی اجتناب شود چه برای انجام ، چه برای پرهیز . یعنی برحسب نیاز عمل شود و محروم کردن و اصرار ورزیدن هر دو اشتباه است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟