اگر امام خمینی در شهر بودندهیچگاه

اگر امام خمینی در شهر بودندهیچگاه

اگر امام خمینی در شهر بودند
هیچگاه بدون همسرشان نهار یا شام نمیخوردند
و همیشه غذا را کنار خانواده میل میکردند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟