صبح یعنی یک سبد لبخند، یک بغل ش

صبح یعنی یک سبد لبخند، یک بغل ش

صبح یعنی
یک سبد لبخند، یک بغل شادی
یک دنیا عشق وخندیدن
ازاعماق وجود
به شکرانه
داشتن نفسی دوباره
روزتون پُر ازشادی
لبخندخدا همراهتان باد
و صبحتان پراز عشق ومهر باد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟