معضل تک فرزندی، خانواده هایی را رقم

معضل تک فرزندی، خانواده هایی را رقم

معضل تک فرزندی، خانواده هایی را رقم خواهد زد که در آن از روابط فامیلی، خبری نیست و عملاً نسل بعد از آن بدون داشتن عمو، عمه، خاله و دایی به زندگی اجتماعی خود، ادامه خواهند داد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟