خدمت به مادرامام صادق(ع) فرمود

خدمت به مادرامام صادق(ع) فرمود

خدمت به مادر
امام صادق(ع) فرمود:
مردی خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت:
ای رسول خدا به چه کسی نیکی کنم؟
فرمود: به مادرت
عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟
فرمود: به مادرت
گفت: سپس به چه کسی؟
فرمود: به مادرت
سؤال کرد: سپس به چه کسی؟
فرمود: به پدرت


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟