مفهوم اقتدار مفه

مفهوم اقتدار

مفهوم دینی و کامل اقتدار، این است که خداوند مرد را مقتدر و محکم آفرید تا مرد را پایه و تکیه ای برای زندگی قرار دهد. به مرد استحکام داد تا او ستون زندگی شود.


مثل ستون های ساختمان که وجودش ضروری است. چون پایه ای برای قرارگیری یک بار یعنی سقف خانه، شده است. از اساسی ترین ابزارهای یک مرد، وجود استحکام است. متاسفانه در رفتارهای زوجیتی یک مرد، خلاف این اصل دیده می شود، یعنی خانم است که باید پیوسته مراقب تخریب های مرد باشد. چیزی نگوید که بد بشود.

کاری نکند که همسرش بهم بریزد! گویی زن باید حول و حوش مرد بگردد که یک آسیب رفتاری بروز نکند. مثل رفتار با یک کودک است. زنی که دائما مراقب آثار رفتار مرد است و یا باید به همه تذکر بدهد که رعایت شوهر او را داشته باشند، اینها یعنی این مرد استحکام لازم را ندارد. در حالی که اگر مرد، محکم باشد حتی اگر اتفاقی در حوزه رفتار رخ دهد، روان زن آسوده است که رفتار غلط دیگران به استحکام مرد نفوذی ندارد، در نتیجه احساس آرامش می کند.

اگر مرد دارای استحکام روان باشد، به همسرش اطمینان خاطر می دهد که بابت چیزی نگران نبوده و به طور کامل می تواند به او تکیه نماید.

نکته:
دیواری که برای تکیه دادن محکم است، اگر رنگی باشد، قابلیت تکیه را از دست می دهد. یعنی استحکام دارد اما امن نیست. بسیار ضروری است که مرد در کارکردهای زناشویی و در نوع رفتارهایش امنیت را به جنس زن ببخشد. وقتی زن دغدغه واکنش مرد را دارد، برای مثال نیاز به حرف زدن دارد اما بابت واکنش آتی همسر نگران است، لذا مجبور به پنهان کاری و حتی دروغگویی می شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟