به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربا

به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربا

به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربانم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟