راه حل های جلوگیری از مشاجره

راه حل های جلوگیری از مشاجره زناشویی
با خانواده همسرتان رفتار خوب و متعادلی در پیش بگیرید،
یادتان نرود که خانواده همسر شما خانواده دوم خود شما می باشند. پشت سر همسرتان و خانواده او نزد دیگران بدگویی نکنید، بهتر است اگر مشکلی دارید با خود آن ها در میان بگذارید.
از همسرتان توقع بیش از حد نداشته باشید،
مخصوصا از نظر اقتصادی همسرتان را در تنگنا قرار ندهید. حد و مرز خواسته هایتان را متناسب با روحیه او مشخص کنید تا ناخودآگاه به وی آزار نرسانید!
برای انجام کارها از او رخصت بجویید، همسر شما شریک زندگی شماست و شایسته است هنگام اتخاذ تصمیماتی که زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد با وی مشورت کنید و نظرش را جلب کنید.
نقش همسری خود را ایفا کنید و نگذارید همسرتان احساس کند که در زندگی شما نقش و مسئولیتی ندارد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟