زندگي با تبسم،شیرینبا عشق،زیبا

زندگي با تبسم،شیرینبا عشق،زیبا

زندگي
با تبسم،شیرین
با عشق،زیبا
با محبت،محکم
با صداقت،امن
با یاد خدا،آرام می‌شود
براتون زندگی
شيرين،زیبا،محکم،امن،و آرام
آرزو میکنم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟