ناراحت شدن دست ما نیستولی…نارا

ناراحت شدن دست ما نیستولی…نارا

ناراحت شدن دست ما نیست
ولی…
ناراحت ماندن دست ماست!...
پس اجازه ندهیم که رفتار و گفتار تلخ دیگران
در ما اثر کند…
و روزگارمان را تلخ کند…
«مرنج و مرنجان»


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟