نشانه اقتدار درست

نشانه اقتدار درست

علامت به جای دستور: در اقتدار درست مرد فرمان ندارد، یعنی از امر و نهی و دستور پرهیز می کند، در عوض گرایش هایش را به مسائل نشان می دهد. برای مثال، نمی گوید: «یک چای بیاورید بلکه می گوید چقدر میل چایی کردم». علامت می دهد که اگر زن در معرض این امکان نیست، احساس التهاب و شدت به زن دست ندهد. در تعریف زندگی امام خمینی موجود است که: «امام در مورد همین مسئله هیچ وقت دستور نمی داد. بلند می شد ما می گفتیم قرآن می خواهید، عینک لازم دارید، چای میل دارید، بگویید ما بیاوریم. گاهی که دیگر نمی توانستند می گفتند سماور روشن است؟»

آرامش به جای تهدید: در فرایند صحیح، مرد حتی در علامت دادن هم از شدت و تهدید و کنایه پرهیز می کند در عوض به زن تأمین، امنیت و آرامش می بخشد. در نتیجه وقتی در خانه حضور دارد، زن احساس شیرینی از حضور و وجودش دارد در حالی که متاسفانه بیشتر آقایان فقط با تهدید زندگی می کنند. به گونه ای که وقتی به خانه می رسند، با خود التهاب و تنش می آورند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟