زنان بهشتی

 زنان بهشتی

سه دسته از زنان هستند که:
با حضرت زهرا محشور می شوند
و عذاب قبر ندارند!
با دقت گوش بدید و منتشر کنید


دانلود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟