همه‌ی مردها دوست دارندوقتی که وا

همه‌ی مردها دوست دارندوقتی که وا

همه‌ی مردها دوست دارند
وقتی که وارد خانه شدند،
خانه به آنها آرامش و امنیّت بدهد
و احساس راحتی و آسودگی کنند.
این وظیفه‌ی زن است


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟