سوال:دختر کوچک 3 سال و سه ماه ا

سوال:
دختر کوچک 3 سال و سه ماه ای دارم که به شدت ترسوست. این ترس از بدو تولد با اوست ! بصورتی که در دوران نوزادی اگر در خواب کامل هم بود و یک صدای کوچک می شنید می ترسید. الان هم در بیرون از خانه حتی لحظه ای از ما دور نمی شود ، در منزل هم به ندرت در اتاق خودش به تنهایی بازی می کند. مرا راهنمایی کنید

پاسخ:
بدنبال بیرون کشیدن ترس از کودکتان نباشید هرقدر به این مسئله تمرکز کنید ترس را پایدار تر می کنید بجای پرداختن به ترس ، شجاع شدن ، مقاوم شدن ، تحمل کردن ، سختی کشیدن ، تنها شدن ( در یکی دو لحظه ) رادر بازی ها برایش برنامه ریزی کنید و خودتان در متن بازی ها باشید بهترین کار برای بردن ترس از این کودک امنیت بخشی از حضور والدین و نشان دادن تصمیم و توجه تان به حراست از وی است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟