وعده ی روزانه ی من:صبح ها یک لی

وعده ی روزانه ی من:صبح ها یک لی

وعده ی روزانه ی من:
صبح ها یک لیوان لبخند
عصر ها دو فنجان امید
و شب ها یک سبد شکیبایی..
روزتان پر از عشق الهی و لبخند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟