بذر"مهربانی را" بی محاسب

بذر"مهربانی را"
بی محاسبه بر "زمین دل ها "بپاش
" بی شک "
جهانی " عشق " درو خواهی کرد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟