نقاره بزن گریه بگیری از منبگذار ز

نقاره بزن گریه بگیری از منبگذار ز

نقاره بزن گریه بگیری از من
بگذار زکات جگرم را بدهم
صیدم کن و بی ملاحظه ذبحم کن
آهو شدم این بار سرم را بدهم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟