خانه داری یکی از سخت ترین شغل هاست.

خانه داری یکی از سخت ترین شغل هاست.</d

خانه داری یکی از سخت ترین شغل هاست.

•حقوق ندارد...
•بیمه و بازنشستگی ندارد...
•تعطیلی و مرخصی ندارد...
•ساعت کاری مشخص ندارد...


فقط به عنوان وظیفه بی چون و چرای همسرت به آن نگاه نکن...

و گاهی به خاطر انجام آن صمیمانه از همسرت تشکر کن..

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!