همسفرهای بهشتیزندگیتونو با

همسفرهای بهشتیزندگیتونو با

همسفرهای بهشتی
زندگیتونو
با امید ادامه بدین
خوشبختی اون چیزی نیست که
هر کسی بتونه از بیرون ببینه،
خوشبختی تو دل آدمه
دلتون پر از خوشبختی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟