بسیاری از دردهایی که با آنها دست به

بسیاری از دردهایی که با آنها دست به

بسیاری از دردهایی که با آنها دست به گریبان هستیم
در حقیقت افکار ما هستند!
ذهنت را پاک کن از کینه ها


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟