به قول های خود عمل كنیدبه یاد

به قول های خود عمل كنیدبه یاد

به قول های خود عمل كنید
به یاد داشته باشید که اگر به همسرتان قول انجام كاری را داده اید، باید تا پایان آن را دنبال كنید!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟