برای اینکه مرد ایده آلی باشید!1-با

برای اینکه مرد ایده آلی باشید!1-با

برای اینکه مرد ایده آلی باشید!
1-با او موافق باشید!
2- ابتدا کاری را که می گوید، انجام دهید! بعد....
3- در اشتباهات، شجاع باشید
4- تصمیم خود را به سرعت بگیرید
5- در تعریف کردن، بخیل نباشید
6- وقتی همسرتان، سرِ شما داد می کشد...
7- برای او، وقت شما بیشتر از پولتان، ارزش دارد
8-من عاشق تو هستم

هر کدام از موارد این مبحث به صورت مفصل در روزهای آینده بیان می شود.
ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟