خانم وآقای خونه؛چه توی خونه

خانم وآقای خونه؛چه توی خونه


خانم وآقای خونه؛
چه توی خونه؛
چه بیرون ازخونه
مهمترین وظیفه شما؛
مراقبت ازشخصیت همسرتونه
هرگونه صدمه به شخصیت ايشون
اول،به ضررخودتون تموم ميشه!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟