صبح یعنی یک سبد لبخند..یک بغل

صبح یعنی یک سبد لبخند..
یک بغل شادی..
یک دنیاعشق وخندیدن
از اعماق وجود...
به شکرانه داشتن نفسی دوباره..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟