امام صادق(علیه السلام) فرمودند:

امام صادق(علیه السلام) فرمودند:<di

امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد بر فضیلت ایمانش افزوده می شود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟