در ادامه این مبحث، عملیات جنسی

در ادامه این مبحث، عملیات جنسی را به دو فعالیت تقسیم کنیم:
1- فعالیت ارضاء شوندگی:
بستر جنسی باید صاحب داشته باشد.یعنی معلوم بشود بخاطر کی پهن شده است، آقا یاخانم، اینطور نباشد که برویم ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. باید بدانیم به قصد تامین وارضاء کی میرویم. در آقا مبنا تخلیه جنسی هست یعنی آقا برسد به سطح ارضاء. این اساس است در مرد.گاهی دیدید زن بستر جنسی را رها کرده.درست است که مرد محروم شده از زن. اما قادر است به تصویری به کتابی و.... به سطح ارضاء جنسی اش برسد. اینقدر شفاف میگویم که زن خیال نکند مرد متوقف هست و به جای اینکه مانعی بتراشد، به تامین جنسی مرد بپردازد. تخلیه جنسی اینجا میشود اساس. یعنی اینجا حتما مقاربت باشد نیست. ممکن است بدون مقاربت کامل باشد.الزام ندارد. ممکن است در مرد اولویت جنسی اش مقاربت نباشد. ممکن است خارج از مهبلی انزال میکند ولذت بیشتری میبرد.
وقتی میخواهیم این تخلیه را بدهیم مراقب باشیم هیچ منعی وهیچ فاصله ای را نگذاریم.اینقدر میگویم که دارین ظرف میشورین دستتان کفی هست. آقا آمد تحریک جنسی پیدا کرده است وتمایل دارد، حالا بگذارید ظرفها را بشورم ده دقیقه دیگر غلط است. در همان آشپزخانه با دستای کثیف به تخلیه مرد میپردازیم.اساس تامین ارضاء جنسی مرد است.
2- فعالیت ارضاء کنندگی:
اگر مرد را اینجا شاخص قرار بدهیم باید چکاری انجام بدهد؟ اولویت را درعملیات جنسی به زن بدهد یعنی زمان جنسی به تعیین زن. او بگوید. شرایط جنسی به تعیین زن یعنی مو کوتاه کنین.ناخن بگیرین.این اتاق نباشیم.... کیفیت جنسی را هم میدهیم دست زن، که توضیحش را داده ایم. تکنیک جنسی هم با زن است. او بگوید با چه شرایط و کیفیتی شروع بکنین.ارضاء مرد به اجازه زن یعنی اواجازه انزال بدهد. کنارکشیدن از بستر جنسی با شروع زن باشد. ارزیابی جنسی بعد از عملیات جنسی بکند. ثانیا لازم است حتما با مقاربت کامل یا چیزی نظیر این باشد که برای زن یک اندازه کمال را دارد.
خب اینها شد عملیات ارضاکنندگی، حالا شاید آقایی بپرسد پس سهم مرد چه میشود؟ اینکه میگوییم بستر جنسی باید صاحب داشته باشد دلیلش اینجا معلوم میشود. مرد وقتی میاید برای ارضای زن...... (ادامه دارد)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟