با هم به پیاده روی یا گردش بروید

با هم به پیاده روی یا گردش بروید:
بگذارید طبیعت خلق و خوی شما را
برای دوست داشتن تنظیم كند.
کمی صحبت كنید و بیشتر گوش دهید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟