برای اینکه مرد ایده آلی باشید!

برای اینکه مرد ایده آلی باشید!

برای اینکه مرد ایده آلی باشید!

1-با او موافق باشید!
هر کاری را که دوست دارید انجام دهید! ولی وقتی زنتان به شما اعتراضی کرد و خطای شما را دید، معذرت خواهی کنید. همسرتان از هر 10 بار، 9 بارش را به یاد می آورد که به شما چه گفته است. پس ماجرا را کِش ندهید و همان موقع با عذرخواهی، آن را فیصله دهید. موافق بودن با همسرتان، زندگی را برای شما نیز ساده تر و شادتر خواهد کرد! امام صادق (ع) فرمودند: بر شوهر، در تعامل با همسرش، سه چیز ضروری است: یکی از آنها، موافقت با وی تا محبت و میل او را به خود جلب کند

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟