امام هادی(ع):ارزش مردم در دن

امام هادی(ع):ارزش مردم در دن


امام هادی(ع):
ارزش مردم در دنیا وابسته به اموال است
و در آخرت به اعمال...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟