گذشته ها، گذشته! چنانچه همسرت

گذشته ها، گذشته! چنانچه همسرت

گذشته ها، گذشته!
چنانچه همسرتان با رفتار یا گفتارش باعث آزردگی شما شده است، او را ببخشید. هرگاه اختلافی به وجود آمد، گذشته ها را به رخ او نكشید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟