زن و شوهر باید سعی كنندكه یكدیگر را ا

زن و شوهر باید سعی كنندكه یكدیگر را ا

زن و شوهر باید سعی كنند
كه یكدیگر را اصلاح كنند
نه مثل یك آقا بالاسر
كه مرتب به دیگری نیش بزند؛ نه!
مثل یك پرستار، یك مادر و پدر دلسوز!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟