همسفر بهشتی شما معمولا:بصری ا

همسفر بهشتی شما معمولا:بصری ا

همسفر بهشتی شما معمولا:
بصری است
یعنی بیشتر دوست دارد کادو بگیرد
سمعی است
یعنی سخنان عاشقانه را بیشتر می پسندد
لمسی است
یعنی نوازش را بیشتر دوست دارد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟