زن جمال زندگی است و مرد جلال آن

زن جمال زندگی است و مرد جلال آن<div

زن جمال زندگی است و مرد جلال آن
بانو! مهمترین کار تو این است که غرور شوهرت نشکند
آقا! مراقب باش که لطافت و عاطفه همسرت پژمرده نشود و محبت کنی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟