در قنوت اين آیه را بخوانتا خداوند

در قنوت اين آیه را بخوانتا خداوند

در قنوت اين آیه را بخوان
تا خداوند فرزندان تو را صالح نمايد:
« ربَّنا هَب لَنا مِن اَزواجِنا
و ذُرّيّاتِنا قُرَّةَ اَعینٍ
واجعَلنا للمتَّقين اِماما»


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟