سوال:انتظارهای بیجا ندارم ول

سوال:
انتظارهای بیجا ندارم ولی مگر می شود که جشن نگرفت و از حرف مردم و ... در امان ماند؟ مردم خیلی مهم نیستند ولی حرف های خانواده من چه؟ اصلا توان پذیرش این مساله را ندارند.
پاسخ:
شما لازم است معیارها و منش زندگی خودت را خیلی قبل تر از اینها به خانواده ات و بویژه خانواده دختر مطرح می کردی و اگر نکردی ، اکنون لازم است رضایت و عدم رضایتت را بی هیچ ملاحظه ای شفاف و روشن مطرح کنی و بگذاری آنها تصمیم بگیرند کدام را انتخاب کنند : مراسم را یا رضایت مرد را ؟!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟