تو مرا میفهمیمن تو را میخوانمو همی

تو مرا میفهمیمن تو را میخوانمو همی

تو مرا میفهمی
من تو را میخوانم
و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است
من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم
و تو هم میدانی
تا ابد در دل من میمانی…


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟