هرگز نگو كهقسمت من كربلا نشد

هرگز نگو كهقسمت من كربلا نشد<div

هرگز نگو كه
قسمت من كربلا نشد
هر روضه حسین
خودش كربلای ماست..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟