خدایاآنقدر به من ظرفیت بده

خدایاآنقدر به من ظرفیت بده

خدایا
آنقدر به من ظرفیت بده
کہ نعمتهای را که از روی
بخشندگی ات به من دادی
به پای لیاقت خودم ننویسم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟