تفاوت هایتان را جشن بگیریدو لذت ب

تفاوت هایتان را جشن بگیریدو لذت ب

تفاوت هایتان را جشن بگیرید
و لذت ببرید
عشق به معنای
مشابه هم بودن نیست...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟