درشیر گرفتن به تدریج و ند روز یکبار نوب

درشیر گرفتن به تدریج و ند روز یکبار نوب

درشیر گرفتن به تدریج و ند روز یکبار نوبت های شیردادن را کم کنید ولی یک جایگزین دوست داشتنی بگذارید مثلا شیر ظهر را حذف کنید ولی بجایش کودک را پارک ببرید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟