زن‌ها به دنبال مرد کامل هستند و مرد

زن‌ها به دنبال مرد کامل هستند و مرد

زن‌ها به دنبال مرد کامل هستند و مردها به دنبال زن کامل!
در حالی که نمی دانند خداوند آن‌ها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟