رازهایت را به دوکس بگو: خود

رازهایت را به دوکس بگو:
خودت و خدایت
در تنگنا به دوچیز تکیه کن:
صبر و نماز
در دنیا مراقب دوچیز باش:
پدر و مادر
از دوچیز نترس که به دست خداست:
روزی ومرگ


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟