امام رضا(ع):هركس باكسى كه ازما بريده

امام رضا(ع):هركس باكسى كه ازما بريده

امام رضا(ع):
هركس باكسى كه ازما بريده است پيوند برقرار كنديا از كسى كه با ما پيوند و رابطه داردجدا شود،يا نكوهش گر ما را ستايش كند يا مخالف ما را گرامى دارد از ما نيست و ما از او نيستيم.صفات شيعه،ج۱۰،ص۸۵


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟