زمانی می رسد که غیر از همسر &

زمانی می رسد که غیر از همسر  &

زمانی می رسد که غیر از همسر
کسی آدم را نمی شناسد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟