وقتی چیزی را از دست می دهید،درسی ر

وقتی چیزی را از دست می دهید،درسی ر

وقتی چیزی را از دست
می دهید،
درسی را که از آن گرفته اید
از دست ندهید...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟