آنجا که چای ات سرد می شودو دلت گرمخ

آنجا که چای ات سرد می شودو دلت گرمخ

آنجا که چای ات سرد می شود
و دلت گرم
خانه مادر است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟